NGHI THỨC  CẦU AN CẦU SIÊU

Thứ sáu - 26/10/2018 16:14 Đã xem: 9599
 
NGHI THỨC
 CẦU AN CẦU SIÊU
 Tỳ kheo Thích Hạnh Định biên soạn
MỤC LỤC
 

                                                           Trang
1. Cầu An                                               3                                               
2. Nghi Thức Phóng Sanh                      34
3. Nghi Thức Rước Vong                       42
4. Cầu Siêu Đám Tang                            54
5. Nghi Thức Cúng Linh                          89
6. Nghi Thức Hỏa Táng - Hạ Huyệt        98
7. Nghi Thức Hộ Niệm                            99
 
  
NGHI THỨC TỤNG NIỆM
CẦU AN

 
 NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI
(Vị chủ lễ  thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài cúng hương)
 
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN
Án lam tóa ha. (3 lần)
 
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
Án ta phạ bà phạ, truật đà, ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)                           
 
CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác./.
 
KỲ NGUYỆN
Hôm nay ngày . . . tháng . . . năm . . ., tại địa chỉ . . . đệ tử chúng con phụng thỉnh mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Tà Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Chư Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Nhứt Thiết Thiện Thần chứng minh gia hộ đệ tử chúng con pháp danh. . . thân được mạnh khỏe, chư tai tiêu diệt, tật bệnh tiêu trừ, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. (3 lần)
 
TÁN THÁN PHẬT
(Đứng dậy, cắm hương lên lư
rồi vị chủ lễ chắp tay đứng thẳng và niệm)

 
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại,
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận./.
 
QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 
ĐẢNH LỄ
(Vị chủ lễ xá 3 xá rồi niệm lớn)
Nam mô tận hư không biến pháp giới quá,hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.                                         (Đồng lạy 1 lạy)
Nam mô Tà Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (Đồng lạy 1 lạy)                                    
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (Đồng lạy 1 lạy)
 
TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT
Lư hương vừa đốt hương trầm,
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam mô hương cúng dường Bồ Tát ma ha tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
TỤNG CHÚ ĐẠI BI
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du hằng, a thệ dựng tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ca cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
 
CHÚ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ
Cúi đầu quy y phép Tô Tất Đế
Thành tâm đảnh lễ đấng Thất Cu Chi
Đệ tử xưng tán đức Đại Chuẩn Đề
Nguyện đức Từ Bi xót thương  gia hộ.
Nam mô tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. (3 lần)
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện từ bi thường gia hộ. (3 lần)
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)
(Nếu cầu an cho người bệnh  thì tụng thêm phần này)
Giải kiết giải kiết giải oan kiết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính
Đối trước Phật đài cầu xin giải kiết.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. (3 lần)                                       
Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (21 lần)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.                                                     (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)
 
DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN
Nam mô bạt xà phạt đế bệ sát xả lụ lô thích lưu ly, bát lặc bà hắc ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)
 
 CÚNG NGỌ
CÚNG DƯỜNG
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật.
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn                                                         Phật.
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.
Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.
Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.
 
CHÚ BIẾN THỰC
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. ( 3 lần)                                                     
 
CHÚ BIẾN THỦY
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)
Thức ăn tươi tốt nầy, trên cúng dường chư Phật, cùng các Hiền Thánh Tăng, dưới tất cả chúng sanh, trong sáu nẽo ba đường, với tâm thành hiến dâng, cầu mong được bảo mãn. (1 tiếng chuông)
 
CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
 
PHÁP NGỮ CÚNG DƯỜNG
Con nay dâng cúng cam lồ, sắc hương mỹ vị biến đầy hư không, thành tâm tha thiết ngưỡng mong, Đức Từ nạp thọ tấc lòng kính dâng.
Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)
Cúng Phật đã xong, cầu cho chúng sanh, trọn nhờ Pháp Phật, thể nhập Chân Như.
 
PHẨM PHỔ MÔN
Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
PHẬT NÓI KINH PHÁP HOA
PHẨM PHỔ MÔN THỨ 25

Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai mặt, chắp tay hướng Phật và bạch rằng: “ Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm ?” (1 tiếng chuông)
Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quán Thế Âm Bồ Tát, hay một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát liền được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng, nhờ sức oai thần của Bồ Tát. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm các thứ châu báu như: vàng bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô hổ phách, trân châu v..v.., vào trong biển lớn. Giả sử có bão thổi ghe thuyền của kẻ kia trôi tấp nơi nước của quỷ La Sát. Trong số đó nếu có một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người kia đều đặng thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhân duyên đó tên là Quán Thế Âm. (1 tiếng chuông)
Nếu lại có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người kia cầm gảy từng khúc liền đặng thoát khỏi. Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên muốn đến hại người: Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, các quỷ đó không thể dùng mắt dữ nhìn người huống lại làm hại đặng. Lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thảy đều đứt rã, liền đặng thoát khỏi. (1tiếng chuông)
Nếu có người thương gia dắt đoàn người buôn, mang theo nhiều của báu, đi ngang qua đường hiểm trở, nhiều kẻ oán tặc. Trong số đó, có một người nói rằng: “ Các thiện nam tử, chớ có sợ sệt! Các ông phải nên một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó, hay đem pháp vô úy, thí cho chúng sanh, nếu các ông xưng danh hiệu Ngài sẽ được thoát khỏi nơi oán tặc này. “ Đoàn người buôn nghe xong, đều xưng niệm: “ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.” Nhờ xưng danh hiệu Bồ Tát nên họ được thoát khỏi. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm đại Bồ Tát có sức oai thần rộng lớn như thế!
Nếu chúng sanh nhiều tham lam, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền hết tham lam. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền hết giận hờn. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền hết ngu si. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần rộng lớn, nhiều sự lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ đến Ngài. (1 tiếng chuông).
Nếu có người nữ muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát , liền sanh con trai phước đức trí huệ: muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, mọi người kính mến. Nếu chúng sanh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, phước đức chẳng mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.
Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần như thế!
Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường thức ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của thiện nam, tín nữ đó có nhiều chăng?(1 tiếng chuông)
Vô Tận Ý thưa: “ Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.”
Phật dạy: “ nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường thời phước đức của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế.”
Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? Phương tiện thuyết Pháp của Ngài ra sao? (1 tiếng chuông)
Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: “ thiện nam tử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật để độ thoát, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Bích Chi Phật để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Bích Chi Phật để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Thanh Văn để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Thanh Văn để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Phạm Vương để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Phạm Vương để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Đế Thích để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Đế Thích để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Tự Tại Thiên để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tự tại Thiên để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Đại Tự Thiên để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Tỳ Sa Môn để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Sa Môn để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Tiểu Vương để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tiểu Vương để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Trưởng Giả để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Trưởng Giả để nói pháp. Nơi đáng dùng thân cư sĩ để độ thoát, Bồ Tát Liền hiện thân Cư Sĩ để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Tể Quan để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tể Quan để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Bà La Môn để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ  Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để nói pháp. Nơi đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Đồng nam, Đồng nữ để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Đồng nam, Đồng nữ để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân cùng phi nhân... để độ thoát, Bồ Tát liền hiện những thân đó để nói pháp. Nơi đáng dùng thân Thần Chấp Kim Cang để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Thần Chấp Kim Cang để nói pháp. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát trọn nên công đức như thế, dùng nhiều thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Vì vậy, các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 tiếng chuông).
Ở trong chỗ tai nạn, sợ sệt, Quán Thế Âm Bồ Tát hay ban cho sự vô úy, nên trong cõi Ta Bà này, Ngài có tên là Thí Vô Úy.
Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: “ Thế Tôn! Con nay xin cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu, giá trị trăm ngàn lượng vàng nơi cổ đem cúng dường cho Ngài Quán Thế Âm và nói rằng: “ Xin Ngài nhận chuỗi ngọc trân bảo pháp thí này”.
Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi.
Ngài Vô Tận Ý lại thưa Quán Thế Âm Bồ Tát: “ Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này.”
Bấy giờ, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: “ Ông nên thương Vô Tận Ý và hàng tứ chúng, cùng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân .v..v..mà nhận chuỗi ngọc này.(1 tiếng chuông)
Tức thời, Quán Thế Âm Bồ Tát, thương hàng tứ chúng, Trời , Rồng, nhân và phi nhân.v.v..nhận chuỗi ngọc đó và chia làm hai phần: một phần dâng cúng đức Thích Ca Mâu Ni, một phần để vào tháp của đức Phật Đa Bửu. “ Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần tự tại hiện thân khắp cõi Ta Bà như thế”.
Lúc đó, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi Phật rằng: (1 tiếng chuông)
“Thế Tôn đủ tướng tốt!
Con nay được thăm hỏi
Phật tử nhân duyên gì
Tên là Quán Thế Âm?”
 
Đức Phật trả lời rằng:
“Này ông Vô Tận Ý
Ông nghe hạnh Quán Âm
Hiện thân khắp các nơi.
Lời thề sâu như biển
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn
Hầu nhiều nghìn đức Phật.
Phát nguyện thanh tịnh lớn
Ta vì ông lược nói
Nghe tên cùng thấy thân
Tâm niệm chẳng luống qua
Hay diệt khổ các nơi.
Giả sử sanh lòng hại
Xô rớt hầm lửa lớn
Do sức niệm Quán Âm
Hầm lửa biến thành ao.
Hoặc trôi dạt biển lớn.
Các nạn quỷ, cá, rồng
Do sức niệm Quán Âm
Sông ngòi chẳng chìm đặng.
Hoặc ở chóp Tu Di
Bị người xô rớt xuống
Do sức niệm Quán Âm
Như mặt nhựt treo không.
Hoặc bị người dữ rượt
Rớt xuống núi Kim Cang
Do sức niệm Quán Âm
Chẳng tổn đến mảy lông. (1 tiếng chuông)
Hoặc gặp oán tặc vây
Đều cầm dao làm hại
Do sức niệm Quán Âm
Đều liền sanh lòng lành.
Hoặc bị khổ nạn Vua
Khi hành hình sắp chết
Do sức niệm Quán Âm
Dao liền gãy từng đoạn.
Hoặc tù còng xiềng xích
Tay chân bị gông cùm
Do sức niệm Quán Âm
Tháo rã đặng thoát khỏi.
Nguyền rủa các thuốc độc
Muốn hại đến kẻ khác
Do sức niệm Quán Âm
Trở lại nơi người hại. (1 tiếng chuông)
Hoặc gặp La Sát dữ
Rồng độc, các loài Quỷ
Do sức niệm Quán Âm
Liền đều không dám hại.
Hoặc thú dữ vây quanh
Nanh vuốt nhọn đáng sợ
Do sức niệm Quán Âm
Vội vàng bỏ chạy thẳng
Rắn độc cùng Bò Cạp
Hơi độc, khói lửa đốt
Do sức niệm Quán Âm
Nghe tiếng tự bỏ đi.
Mây sấm nổ sét đánh
Tuôn giá, xối mưa lớn
Do sức niệm Quán Âm
Liền được tiêu tan cả.
Chúng sanh bị khổ ách
Vô lượng khổ bức thân
Quán Âm sức trí diệu
Hay cứu khổ thế gian. (1 tiếng chuông)
Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước mười phương
Không cõi nào chẳng hiện.
Các loài trong đường dữ
Địa ngục, quỷ, súc sanh
Sanh, già, bệnh, chết khổ
Lần lần đều dứt hết.
Chơn quán, thanh tịnh quán
Trí huệ quán rộng lớn
Bi quán và từ quán
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.
Sáng thanh tịnh không nhơ
Huệ nhật phá các tối
Hay phục tai gió lửa
Khắp soi sáng thế gian.
Lòng bi răn như sấm
Ý từ diệu dường mây
Xối mưa pháp Cam Lồ
Dứt trừ lửa phiền não. (1 tiếng chuông)
Cãi kiện qua chỗ quan
Trong quân trận sợ sệt
Do sức niệm Quán Âm
Cừu oán đều lui tan.
Diệu Âm, Quán Thế Âm
Phạm Âm, Hải Triều Âm
Tiếng hơn thế gian kia
Cho nên thường phải niệm.
Niệm niệm chớ sanh nghi
Quán Âm bậc tịnh thánh
Nơi khổ não nạn chết
Ngài là nơi nương cậy.
Đủ tất cả công đức
Mắt lành trông chúng sanh
Biển phước lớn không lường
Chúng ta nên đảnh lễ. (1 tiếng chuông)
Bấy giờ, Ngài Trì Địa Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật và bạch rằng: “ Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe đạo nghiệp và sự thị hiện thần thông tự tại của Quán Thế Âm Bồ Tát này, phải biết công đức của người đó chẳng ít.”(1 tiếng chuông)
Khi Phật nói Phẩm Phổ Môn này, trong hội có tám muôn bốn ngàn chúng sanh đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
 
 PHẬT NÓI KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN
CHƠN NGÔN VIẾT
Án, đa rị đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN
Án, ma ni bát di hồng. (7 lần, 1 tiếng chuông)
 
NGỢI KHEN ĐỨC QUÁN ÂM
Phổ môn thị hiện
Cứu khổ nhân sinh
Thuyền từ lướt sóng
Bốn biển điêu linh
Trùng dương vọng tiếng hồn kinh
Quán Âm ứng hiện, chúng sanh thoát nàn.
Nam Mô Thánh Quan Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
TÂM KINH

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không”, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. ( 1 tiếng chuông )
 
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẩm, a bát ra để hạ đa xá đa nẳng nẩm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư khê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc xá, để sắc xá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
Đệ tử kính lạy đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Mười Phương Chư Phật, vô lượng Phật Pháp, cùng Thánh Hiền Tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật, biết sự lổi lầm, thành tâm sám hối. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Ngữa trông ơn Phật, từ bi gia hộ. Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui tu tập, phép Phật nhiệm mầu, để mong ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, đặng cứu độ các bậc tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo.
 
BÀI SÁM SÁU CĂN
Đệ tử hôm nay quỳ trước điện,
Chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn,
Trải bao phen sanh tử dập dồn,
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,
Thế Tôn đã đinh ninh duy giáo
Mà con còn đắm đuối mê say.
Mắt ưa xem huyển cảnh hằng ngày,
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,
Thân ham dùm gấm vốc se sua,
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,
Bởi lục dục lòng tham không đủ,
Lấp che dần trí huệ từ lâu.
Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu,
Tâm sám hối phơi bày tỏ rõ,
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,
Trước đài sen thành kính hướng về,
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo.
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,
Dứt tận cùng cội rễ vô minh,
Chí phàm phu tự lực khó thành,
Cầu đại giác từ bi gia hộ,
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,
Con dốc lòng vì đạo hy sinh,
Nương từ quang tìm đến lạc thành,
Đặng tự giác giác tha viên mãn.
 
HỒI HƯỚNG
Cầu an công đức, hạnh nhiệm mầu,
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu,
Tất cả chúng sanh trong pháp giới,
Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.
Nguyện sanh Tây phương cõi Lạc bang,
Sen vàng chín phẩm là cha mẹ mình,
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành,
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức lành,
Đệ tử hướng tâm thành,
Cầu cho khắp chúng sanh,
Đều chứng thành Phật quả.
 
PHỤC NGUYỆN
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát!
Hiện tiền đệ tử chúng con phát nguyện trì tụng kinh chú, xứng tán hồng danh, và niệm Phật công đức. Ngưỡng nguyện chư Phật Bồ Tát chứng minh gia hộ đệ tử chúng con thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác.
 
 PHỔ NGUYỆN
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình tề thành Phật đạo.
 
QUY Y TAM BẢO
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)                                              
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)                                               
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
 
 
  
NGHI THỨC
PHÓNG SANH
  
* Chủ lễ: KHẤN NGUYỆN
 
NẾU CẦU AN
        Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Hôm nay ngày . . . tháng . . . năm . . ., tại địa chỉ . . .đệ tử chúng con tên . . ., pháp danh . . . nay phát nguyện làm lễ quy y, phóng sanh chim, cá, cầu nguyện Phật tử tên . . .,pháp danh . . ., . . .tuổi, sanh . . .
Đệ tử chúng con phụng thỉnh Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Chư Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Nhứt Thiết Thiện Thần, chư vị Thủy Thần, ngũ vị Long Vương, Thủy Hoàng Hà Bá, chư vị Hỷ Thần chứng minh gia hộ đệ tử chúng con pháp danh. . . thân được mạnh khỏe, chư tai tiêu diệt, tật bệnh tiêu trừ, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác.
 
NẾU CẦU SIÊU
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Hôm nay ngày . . . tháng . . . năm . . .; tại địa chỉ . . . đệ tử chúng con tên . . ., pháp danh . . . nay phát nguyện làm lễ quy y, phóng sanh chim, cá, cầu nguyện Hương linh . . ., pháp danh . . .,  . . .tuổi, sanh . . ., mất . . .
Chúng con phụng thỉnh Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Chư Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Nhứt Thiết Thiện Thần chư vị Thủy Thần, ngũ vị Long Vương, Thủy Hoàng Hà Bá, chư vị Hỷ Thần chứng minh tiếp độ hương linh tên . . ., pháp danh . . .  nương nhờ Phật lực, Bồ Tát lực nay được an lành nghe Kinh niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, nhất tâm niệm Phật trực vãng Tây Phương Cực Lạc.
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. (3 lần)
(Cắm nhan và lạy 3 lạy và Tụng)
Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xã cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.
Nam mô Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai.
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)
* Chủ Lễ : Nầy chư chúng sanh lắng nghe! Quý vị vốn kiếp xưa tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thỉ tham, sân, si, từ  thân, miệng, ý phát sanh ra, nên nay quý vị phải thọ thân súc sanh, để chịu nghiệp mổ bụng, xẻ thịt và bị chúng sanh ăn thịt. Nay ta làm lễ quy y Tam Bảo cho quý vị để kết duyên lành, ngõ hầu thoát kiếp luân hồi khổ. Giờ đây quý vị hãy thành tâm hướng về Tam  Bảo. Tôi nói sao quý vị lập lại như vậy.
 
QUY Y CHÚNG SANH VÀ SÁM HỐI
Chúng sanh quy y Phật.
Chúng sanh quy y Pháp.
Chúng sanh quy y Tăng. (3 lần)
Chúng sanh quy y Phật,
Đấng phước trí vẹn toàn.
Chúng sanh quy y Pháp,
Đạo thoát ly tham dục.
Chúng sanh quy y Tăng,
Bậc tu hành cao tột. (3 lần)
 
Chúng sanh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên, thần, quỷ, vật.
Chúng sanh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
Chúng sanh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng. (3 lần)                                                                                                        
Chúng sanh quy y Phật,
khỏi đọa địa ngục.
Chúng sanh quy y Pháp,
khỏi đọa ngạ quỷ.
Chúng sanh quy y Tăng,
khỏi đọa bàng sanh. (3 lần)
Chúng sanh quy y Phật rồi.
Chúng sanh quy y Pháp rồi.
Chúng sanh quy y Tăng rồi. (3 lần)
Chúng sanh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Chúng sanh thảy đều xin sám hối. (3 lần)
Tội từ tâm khởi, đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu
Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không
Ấy mới thật đáy lòng chơn sám hối.
Chúng sanh cầu sám hối Bồ Tát ma ha tát.
 (3 lần)
 
* Chủ lễ xướng và sái tịnh:
Quan Âm Bồ Tát thật nhiệm mầu
Thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu
Khắp xứ người cầu đều toại nguyện
Biển trần qua lại độ chúng sanh.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng
  Quan Thế Âm Bồ Tát
. (3 lần)
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần)
 
CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị độ bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.( 3 lần )
 
HỒI HƯỚNG
Phóng sanh công đức, hạnh nhiệm mầu, Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu, tất cả chúng sanh trong pháp giới, hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. Nguyện sanh Tây phương cõi Lạc bang,  sen vàng chín phẩm sanh là cha mẹ mình, hoa nở, thấy Phật, quả viên thành, các vị Bồ Tát bạn lành với ta. Nguyện đem công đức lành, đệ tử hướng tâm thành, cầu cho khắp chúng sanh, đều chứng thành Phật quả.
 
PHỔ NGUYỆN
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình tề thành Phật đạo.
 
QUY Y TAM BẢO
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)                                                  
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.   (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
 
  
NGHI THỨC
RƯỚC VONG
  
( 3 hồi tang )
* Chủ lễ xướng : Gia đình trai chủ tựu vị bình thân quỳ, nguyện hương.
       Tây phương tịnh độ hữu liên khai
Linh giả tùng tư quy khứ lai
Nhất niệm hoa khai thân kiến Phật
Vĩnh vô bát nạn cập tam đồ
Quang minh xứ xứ u minh thất
Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng
Nguyện độ hương linh quy Phật quốc
Cửu liên đài thượng vãng tây phương.
Dịch
        Tây Phương Cực Lạc hoa sen nở
        Hương linh cũng từ đó đi về
        Một niệm hoa nở thân thấy Phật
Lìa khỏi tám nạn và ba đường
Hào quang tỏa sáng u minh mất
Hóa thân chư Phật ngồi đạo tràng
Nguyện độ hương linh về cõi Phật
Đài sen chín phẩm đến Tây Phương.
 
( Cùng tụng )
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (3 lần)
* Chủ lễ: Đọc sớ cầu siêu
* Chủ lễ xướng : Gia đình gia chủ dâng hương. Gia đình gia chủ khởi thân lễ Hương Linh nhị bái.                                               ( 2 lạy )
 
KHAI THỊ
Có sanh có tử có luân hồi
Không sanh, không tử, không khứ lai
Sanh tử khứ lai đều là mộng
Chẳng nhọc khẩy móng thẳng tới Tây Phương.
Nầy chư vong linh lắng nghe! Đức Phật Thích Ca có dạy rằng, hễ có sanh là ắt có tử. Đời người ai sanh ra, cũng không thoát khỏi cái khổ sanh, già, bệnh và chết. Vì thân nầy do Tứ Đại “đất, nước, gió, lửa” tạo thành, nên thân nầy giả tạm, rồi phải trả về cho Tứ Đại. Do vậy, sau khi chết đi, con người phải thay hình đổi dạng sang kiếp khác trong ba nẽo sáu đường. Đó là Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.  Do đó, mới nói có sanh tử nên mới có luân hồi. Nếu không có sanh tử thì cũng không có quá khứ, hiện tại và vị lai luôn. Vì chúng sanh tham sân si mà tạo vô lượng nghiệp thiện ác, nên phải bị chúng nó lôi kéo trong lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ mới có thể ra khỏi được. Bậc Đại Giác thấy sanh tử luân hồi như mộng không thật, chỉ vì chúng sanh mê chấp lầm mà thôi. Đức Phật Thích Ca dạy rằng nếu chúng sanh nào muốn thoát luân hồi khổ, thì nhờ bi nguyện và sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Muốn được như vậy thì phải nhứt tâm niệm Phật hiệu Di Đà. Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, thì cùng Phật vãng Tây Phương, nên mới nói “chẳng nhọc khẩy móng là thẳng tới Tây Phương”. Vậy, chư vong linh hãy y giáo phụng hành nhứt tâm niệm Phật.
Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.
Nam mô Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai.
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)
* Chủ Lễ : Này chư hương linh lắng nghe! Nay ta làm lễ quy y Tam Bảo cho quý vị. Quý vị hãy thành tâm hướng về Tam Bảo. Tôi nói sao quý vị lập lại như vậy.
 
QUY Y LINH VÀ SÁM HỐI
Hương linh quy y Phật
Hương linh quy y Pháp
Hương linh quy y Tăng. (3 lần)
Hương linh quy y Phật
Đấng phước trí vẹn toàn.
Hương linh quy y Pháp
Đạo thoát ly tham dục.
Hương linh quy y Tăng
Bậc tu hành cao tột. (3 lần)
Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên, thần, quỷ, vật.
Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng. (3 lần)                                                                                                        
Hương linh quy y Phật, khỏi đọa địa ngục.
Hương linh quy y Pháp, khỏi đọa ngạ quỷ.
Hương linh quy y Tăng, khỏi đọa bàng sanh. (3 lần)
Hương linh quy y Phật rồi.
Hương linh quy y Pháp rồi.
Hương linh quy y Tăng rồi. (3 lần)
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
(Một mình vị chủ lễ niệm lớn)
Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh (Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ, tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Nguyện Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát tiếp độ hương linh.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Nguyện Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát tiếp độ hương linh.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Tội từ tâm khởi, đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu
Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không
Ấy mới thật đáy lòng chơn sám hối.
Hương linh cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
 
* Chủ lễ xướng và sái tịnh:
Quan Âm Bồ Tát thật nhiệm mầu
Thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu
Khắp xứ người cầu đều toại nguyện
Biển trần qua lại độ chúng sanh.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần)
 
CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị độ bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.( 3 lần )
* Chủ lễ xướng:    
Có sanh có tử có luân hồi
Không sanh không tử không khứ lai
Sanh tử khứ lai đều là mộng
Chẳng nhọc khẩy móng thẳng Tây Phương.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (3 lần)
* Biến thực biến thủy chân ngôn cẩn đương trì tụng :
  Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)
  Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)
  Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
 
Tụng bài sám Cuộc Hồng Trần
Vong hồn ơi, hỡi vong hồn! Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say sưa, hãy xin niệm Phật mà đưa hồn về, hồn về Cực Lạc nước kia, cho xa hang quỉ mà lìa kiếp ma, nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đường nghiệp nhơn. Quán Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài, với cùng Thế Chí các ngài, cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng.  Có bảo cái, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây, có Trời các cõi truy tùy, có đờn, có trống, rước đi một đường. Rước về đến cảnh Tây Phương, có ao Thất bảo, có hương ngũ phần, lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tần chảy quanh, thất trân có bảy lớp thành, bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu, có ngân các, có kim lầu, có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe. Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền. Đã sanh về chín phẩm sen, mấy tai cũng xảy, mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn lo chi, lầu vàng đài các thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rày đã lau chùi trần ô, tu hành phải đợi kiếp mô, nguồn tình biển ái đã khô bao giờ, lựa là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu. Mấy lời hộ niệm trước sau, nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà, phân thân ra khỏi Ta Bà, từ bi tiếp độ những là chúng sanh./.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần)
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
                                                          (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)
Nguyện sanh Tây phương cõi Lạc bang, Sen vàng chín phẩm là cha mẹ mình,
Hoa nở thấy Phật quả viên thành,
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức lành,
Đệ tử hướng tâm thành,
Cầu cho khắp chúng sanh,
Đều chứng thành Phật quả.
 
* Chủ lễ: Phục nguyện đọc sớ cầu siêu.
* Chủ lễ: Gia đình (trai chủ) lễ chư hương linh nhị bái.
Tiêu diêu chơn thế giới, khoái lạc bảo liên đài, hiệp chưởng Thế Tôn tiền, Như Lai thân thọ ký. ( 3 hồi tang )
 
 
 NGHI THỨC
ĐÁM TANG
  

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI
(Thắp đèn, đốt trầm xong, toàn thể quỳ ngay ngắn
chắp tay để ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN
Úm lam tóa ha. (3 lần)
 
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
Úm ta phạ bà phạ, truật đà, ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)
 
CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ Giác./.
 
KỲ NGUYỆN
Hôm nay ngày . . . tháng . . . năm . . .; tại địa chỉ . . . đệ tử chúng con tên . . ., pháp danh là . . . thiết lập đàn tràng siêu độ hương linh tên . . ., pháp danh . . . , . . .tuổi, sanh ngày . . ., mất ngày . . . .
Chúng con phụng thỉnh Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, phụng thỉnh Tà Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phụng thỉnh Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát tiếp độ hương linh tên . . ., pháp danh . . . nay được an lành, nghe kinh niệm Phật, vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà, phát nguyện vãng sanh, nhất tâm niệm Phật trực vãng Tây Phương Cực Lạc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. (3 lần)
 
TÁN THÁN PHẬT
(Đứng dậy, cắm hương lên lư rồi vị chủ lễ chắp tay
đứng thẳng và niệm)

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận./.
 
QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
 
ĐẢNH LỄ
(Vị chủ lễ xá 3 xá rồi niệm lớn)
Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo.
                                      (đồng lạy 1 lạy)
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (đồng lạy 1 lạy)
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (đồng lạy 1 lạy)
 
TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT
Lư hương vừa đốt hương trầm
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Lòng con kính ngưỡng thiết tha
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát
Ma Ha Tát.
(3 lần, 1 tiếng chuông)
 
KHAI THỊ
Có sanh có tử có luân hồi,
Không sanh không tử không khứ lai
Sanh tử khứ lai đều là mộng
Chẳng nhọc khảy móng thẳng Tây Phương.
Nầy chư vong linh lắng nghe! Đức Phật Thích Ca có dạy rằng, hễ có sanh là ắt có tử. Đời người ai sanh ra, cũng không thoát khỏi cái khổ sanh, già, bệnh và chết. Vì thân nầy do Tứ Đại “đất, nước, gió, lửa” tạo thành, nên thân nầy giả tạm, rồi phải trả về cho Tứ Đại. Do vậy, sau khi chết đi, con người phải thay hình đổi dạng sang kiếp khác trong ba nẽo sáu đường. Đó là Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.  Do đó, mới nói có sanh tử nên mới có luân hồi. Nếu không có sanh tử thì cũng không có quá khứ, hiện tại và vị lai luôn. Vì chúng sanh tham sân si mà tạo vô lượng nghiệp thiện ác, nên phải bị chúng nó lôi kéo trong lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ mới có thể ra khỏi được. Bậc Đại Giác thấy sanh tử luân hồi như mộng không thật, chỉ vì chúng sanh mê chấp lầm mà thôi. Đức Phật Thích Ca dạy rằng nếu chúng sanh nào muốn thoát luân hồi khổ, thì nhờ bi nguyện và sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Muốn được như vậy thì phải nhứt tâm niệm Phật hiệu Di Đà. Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, thì cùng Phật vãng Tây Phương, nên mới nói “chẳng nhọc khẩy móng là thẳng tới Tây Phương”. Vậy, chư vong linh hãy y giáo phụng hành nhứt tâm niệm Phật.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật! (3 lần)
 
CHÚ ĐẠI BI
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a  bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ca cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh
Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
Nam mô Đa Bảo Như Lai.
Nam mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.
Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.
Nam mô A Di Đà Như Lai.
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)
 
Khai Thị:
Này chư hương linh lắng nghe! Nay ta làm lễ quy y Tam Bảo cho quý vị để kết duyên lành, ngõ hầu thoát kiếp sanh tử luân hồi. Quý vị hãy thành tâm hướng về Tam Bảo. Tôi nói sao, quý vị lập lại như vậy.
 
QUY Y LINH VÀ SÁM HỐI
Hương linh quy y Phật
Hương linh quy y Pháp
Hương linh quy y Tăng. (3 lần)
Hương linh quy y Phật
Đấng phước trí vẹn toàn.
Hương linh quy y Pháp
Đạo thoát ly tham dục.
Hương linh quy y Tăng
Bậc tu hành cao tột. (3 lần)
Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên, thần, quỷ, vật.
Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng. (3 lần)                                                                                                    
Hương linh quy y Phật, khỏi đọa địa ngục.
Hương linh quy y Pháp, khỏi đọa ngạ quỷ.
Hương linh quy y Tăng, khỏi đọa bàng sanh. (3 lần)
Hương linh quy y Phật rồi
Hương linh quy y Pháp rồi
Hương linh quy y Tăng rồi.(3 lần)
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
(Một mình vị chủ lễ niệm lớn)
Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ, tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Nguyện Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Vương  Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát tiếp độ hương linh.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Nguyện Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Đại Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát tiếp độ hương linh, vãng sinh Cực Lạc quốc.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc.
Tội từ tâm khởi, đem tâm sám,
Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu.
Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không,
Ấy mới thật đáy lòng chơn sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
* Chủ lễ xướng và sái tịnh:
Quan Âm Bồ Tát thật nhiệm mầu
Thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu
Khắp xứ người cầu đều toại nguyện
Biển trần qua lại độ chúng sanh.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng
Quan Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần)
 
CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị độ bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.( 3 lần )
(Nếu cha, mẹ mất thì tụng kinh Vu Lan)
 
KỆ KHAI KINH
Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ma ha tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)
 
PHẬT NÓI
KINH VU-LAN BỒN
 
TA TỪNG NGHE LỜI TẠC NHƯ VẦY:
Một thuở nọ Thế-Tôn an-trụ, Xá-Vệ thành Kỳ-Thụ viên trung. Mục-Liên mới đặng lục-thông, muốn cho cha mẹ thoát vòng trầm-luân. Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu-hạnh vi tiên, bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỉ, không uống ăn tiều-tụy hình-hài. Mục-Liên thấy vậy bi-ai, biết mẹ đói khát ai-hoài tình thâm. Lo phẩm-vật đem dâng từ-mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm, mẹ rất lo âu, tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn. Lòng bỏn xẻn tiền-căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giựt của bà. Cơm đưa chưa tới miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu-sầu thê-thảm, Mục-Kiền-Liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng-đường, bạch cùng Sư-phụ tìm phương giải-nàn. Phật mới bảo rõ-ràng căn-cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm-mầu, một mình không thể ai cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng vang đồn thấu đến Cửu Thiên, cùng là các bực Thần-kỳ, tà, ma ngoại-đạo, bốn vì Thiên-Vương, cộng ba cõi sáu phương tu-tập, cũng không phương cứu-tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần-lực của mười phương Tăng. Pháp cứu-tế Ta toan giải nói, cho mọi người thoát khỏi ách nàn. Bèn kêu Mục-thị đến gần, truyền cho diệu-pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày Tự-tứ. Mười phương Tăng đều dự lễ này. Phải toan sắm-sửa chớ chầy, đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang dầu, món ăn tinh-sạch báu mầu, đựng trong bình-bát vọng-cầu kính dâng. Chư Ðại-đức mười phương thọ-thực, trong bảy đời sẽ được siêu thăng. Lại thêm cha mẹ hiện-tiền, đặng nhờ phước lực tiêu-khiên ách-nàn. Vì ngày ấy Thánh-tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về. Như người Thiền định Sơn-khê, tránh điều phiền-não chăm về thiền-na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành-nguyện thỏa vô-Sanh, hoặc người thọ hạ kinh-hành, chẳng ham quyền-quí ẩn danh lâm-tòng, hoặc người đặng lục-thông tấn-phát và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn; hoặc chư Bồ-tát mười phương, hiện hình làm sãi ở gần chúng-sanh, đều trì giới rất thanh, rất tịnh, đạo-đức dày chánh-định chơn-tâm. Tất cả các bực Thánh, Phàm, đồng lòng thọ lãnh bát-cơm lục-hòa. Người nào có sắm ra vật thực, đặng cúng-dường Tự-tứ Tăng thời, hiện-tiền phụ mẫu của người, bà con quyến-thuộc thảy đều nhờ ơn. Tam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hưởng-thọ tự-nhiên. Như còn cha mẹ hiện-tiền nhờ đó cũng đặng bá niên thọ-trường, như cha me bảy đời quá-vãng, sẽ hóa sanh về cõi thiên cung, người thời tuấn-tú hình-dung, hào-quang chiếu sáng khắp cùng châu-thân. Phật dạy bảo mười phương Tăng-chúng, phải tuân theo thể-thức sau nầy: Trước khi thọ thực đàn chay, phải cầu chú nguyện cho người tín-gia. Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ, định tâm-thần quán đủ đừng quên, cho xong định ý hành-thiền, mới dùng phẩm-vật đàn tiền hiến dâng. Khi thọ-dụng, nên ăn vật-thực, trước Phật-đài hoặc tự tháp trung. Chư Tăng chú nguyện viên dung, sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, Mục-Liên cùng Bồ-tát chư Tăng, đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Mục-Liên cũng hết khóc thương rầu buồn. Mục-Liên Mẫu cũng trong ngày ấy, kiếp khổ về ngạ-quỉ được tan. Mục-Liên bạch với Phật rằng: mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nàn, lại cũng nhờ oai thần Tam-Bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra, như sau đệ-tử xuất-gia, Vu-Lan-Bồn pháp dùng mà độ sanh. Ðộ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bảy đời có thể đặng không? Phật rằng: lời hỏi rất thông, Ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo. Thiện-nam tử, tỳ-kheo nam-nữ, cùng Quốc-vương, Thái-tử, Ðại-thần, Tam-công, tể-tướng, bá-quan, cùng hàng lê-thứ vạn dân cõi trần. Như chí muốn đền ơn cha mẹ, hiện-tại cùng thất-thế tình thân. Ðến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết-hạ chư Tăng tựu về. Chính ngày ấy Phật, đã hoan-hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình-bát tinh anh, chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường. Ðặng cầu-nguyện song-đường trường-thọ, chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất-thế đồng thì, lìa nơi ngạ-quỉ sanh về nhơn, thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn-sanh Phật-tử ân cần, hạnh tu hiếu-thuận phải cần phải chuyên. Thường cầu nguyện thung-huyên an-hảo, cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu-thảo ơn-thâm phải đền. Lễ cứu-tế chí-thành sắp đặt, ngõ cúng-dường chư Phật chư Tăng. Ấy là báo đáp, thù ân, sanh-thành dưỡng-dục song-thân buổi đầu. Ðệ-tử Phật, lo âu gìn-giữ, mới phải là Thích-tử Thiền-môn. Vừa nghe dứt pháp Lan-Bồn, môn sanh tứ-chúng thảy đồng hỷ-hoan. Mục-Liên với bốn ban Phật-tử, nguyện một lòng tín-sự phụng-hành.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN
BỒ TÁT. (3 lần)
 
(Nếu có thời gian thì tụng Kinh Di Đà)
 TỤNG KINH DI ĐÀ
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)
PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ
Ta nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ cùng với một nghìn hai trăm năm  mươi vị đại Tỳ Kheo đều là bậc  A La Hán, như là: trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế và hàng đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát như thế, với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn nhơn vân vân, toàn thể đều đến dự hội.
Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: “ Từ đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó, có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp. “ Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc?
Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất ! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy tầng lan can, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất ! Lại trong cõi Cực Lạc, có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ nước tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao; trên thềm đường  còn  lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
Xá Lợi Phất ! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trỗi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa Trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó sáng sớm thường mang hoa tốt cúng dường mười muôn ức Đức Phật  ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành.
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Hạc trắng, con công, con két, con cò, và chim tiếng hay, cùng chim chung mình hai đầu .v.v.; những giống chim đó, ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói pháp mầu như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm pháp, Niệm tăng!  Xá Lợi Phất!  Ông chớ  cho rằng những giống chim đó do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ, không có tên ba đường dữ huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra.
Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báu và mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó, đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp,  niệm Tăng.
Xá Lợi Phất! Cõi đức Phật A Di Đà trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy!
Xá  Lợi Phất! Ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi sáng các nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đến nay đã được mười kiếp.
Xá Lợi Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thinh văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà biết được, hàng Bồ Tát cũng đông như thế.
Xá Lợi Phất! Cõi nước của đức Phật đó trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Những chúng sanh trong cõi Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển. Trong đó, có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!
Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phát nguyện, nguyện sanh nước đó. Vì sao? Vì được câu hội một chỗ với các bậc thượng thiện nhơn. Xá Lợi Phất! Chẳng có thể  dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó.
Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ nghe nói đức Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu của đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, đến lúc lâm chung, đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước người đó. Lúc chết, tâm thần không điên đảo, người đó liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.
Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời lợi ích trên đây, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích không thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà. Phương đông, cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Nhựt Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây, có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật,Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương bắc, có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật,  hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương dưới, có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Thế giới phương trên, có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La  Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này, chư Phật thường hộ niệm”.
Xá Lợi Phất! Ý của ông nghĩ thế nào, vì sao chư Phật thường khen ngợi kinh này?
Xá Lợi Phất! Nếu có người nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các đức Phật thời người ấy được chư Phật ủng hộ và được giác ngộ giải thoát. Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói.
Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, và sẽ phát nguyện sanh về cõi của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Xá Lợi Phất! Thiện nam tín nữ nào có lòng tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi kia.
Xá Lợi Phất! Như ta hôm nay, ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật và chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta, như: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được việc rất khó khăn, rất ít có ngay trong cõi Ta Bà đầy năm ác trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, Ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì các chúng sanh, Ngài nói pháp này, tất cả thế gian đều khó tin.
Xá Lợi Phất! Phải biết rằng trong đời ác năm trược, thực hành việc khó này, Ta thành bậc vô thượng chánh giác. Thật khó thay! Vì tất cả thế gian, ta nói pháp khó tin này.
Đức Phật nói kinh này xong, Ngài  Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả trong đời , Trời , Người, A Tu La .v.v., nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ và lui ra.
 
TỤNG BÁT NHÃ
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
TÂM KINH

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, “tướng không của mọi pháp” không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong “chân không”, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)
 
CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị độ bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (7 lần, 1 tiếng chuông )
 
CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ
1. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai.
2. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Biên Quang Như Lai.
3. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Ngại Quang Như Lai.
4. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Đối Quang Như Lai.
5. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Diệm Vương Quang Như Lai.
6. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai.
7. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai.
8. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Trí Huệ Quang Như Lai.
9. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Nan Tư Quang Như Lai.
10. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Bất Đoạn Quang Như Lai.
11. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Vô Xưng Quang Như Lai.
12. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai.
 
SÁM HỐI
Con xưa vốn tạo các vọng nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Nay đối trước Phật, con xin sám hối.
 
Chúng sanh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ hết,
Phiền não không cùng tận,
Thệ nguyện đều dứt sạch,
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học,
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện trọn viên thành
Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
 
SÁM TÂY PHƯƠNG
Ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhứt, chín phẩm độ chúng sinh, oai đức không cùng cực. Con nay vì Hương Linh, sám hối ba nghiệp tội, phàm được bao phước thiện, chí tâm nguyện hồi hướng. Nguyện cùng người niệm Phật, vãng sanh nước Cực Lạc, thấy Phật ngộ pháp tánh, phát tâm Đại Bồ Đề, đoạn vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, thệ nguyện độ chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.
TÁN THÁN PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng, tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời, mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển, mắt trong ngần, bốn biển long lanh. Ánh hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, chín phẩm sen vàng lên giải thoát, qui mạng lễ A Di Đà Phật, ở Phương Tây thế giới an lành, Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật. (3 xâu chuỗi)
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)
 
HỒI HƯỚNG
Cầu siêu công đức, hạnh nhiệm mầu, thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu, tất cả chúng sanh trong pháp giới, hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu. Nguyện sanh Tây phương cõi Lạc bang, sen vàng chín phẩm là cha mẹ mình, hoa nở thấy Phật quả viên thành, các vị Bồ Tát bạn lành với ta. Nguyện đem công đức lành, đệ tử hướng tâm thành, cầu cho khắp chúng sanh, đều chứng thành Phật quả.
 
PHỤC NGUYỆN
Nam Mô A Di Đà Phật!
Xe tam thừa lộng lẫy, thuyền bát nhã thênh thang, sáu đường dốc ngược đèo ngang, ba cõi sông mê lặn hụp. Thảm nỗi oai khiên, lắm lúc hương linh không đủ phước vãng sanh.
Ngưỡng nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thùy từ phóng quang tiếp độ chư vong linh, hương linh . . . nay được an lành, nghe kinh niệm Phật, vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà, nhất tâm niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, sen vàng chín phẩm nở hoa Pháp Thân A Di Đà phóng quang tiếp độ.
 
PHỔ NGUYỆN
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình tề thành Phật đạo.
 
QUY Y TAM BẢO
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)                                              
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)                                             
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
 
 
NGHI THỨC CÚNG LINH
( 3 hồi tang )
 
* Chủ lể xướng : Gia đình tang chủ (Gia chủ) tựu vị bình thân quỳ, nguyện hương.
( Xướng )
Tây phương tịnh độ hoa sen nở
Hương Linh cũng từ đó đi về
Một niệm hoa nở thân thấy Phật
Lìa khỏi tám nạn và ba đường
Hào Quang tỏa sáng u minh mất
Hóa thân chư Phật ngồi đạo tràng
Nguyện độ hương linh về cõi Phật
Đài sen chín phẩm đến Tây Phương.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. ( 3 lần )
 
* Chủ lể xướng : Đọc sớ cầu siêu.
* Chủ lể xướng : Gia đình tang chủ ( Gia chủ ) dâng hương. Gia đình tang chủ (Gia chủ) khởi thân lể Hương Linh tứ bái. ( 4 lạy )
( Tán hoặc Xướng )
Kim nhựt (dạ) đạo tràng pháp liên khai
Hội nhiên lai triệu thỉnh
Hương linh lai phú hội
Hương linh văn triệu, văn triệu thỉnh lai lâm...
* Duy na xướng :
  Chuyên thân, triệu thỉnh ngung vọng lai lâm, Tang Chủ (Gia Chủ) thành tâm cẩn đương bái thỉnh. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.
* Chủ Lễ xướng :
  1. Nhất tâm 1 :
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh, nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, dữ Quan Âm Thế Chí tại Tây phương, thủ trì liên hoa nhi phóng hào quang, nguyện thùy hào quang tiếp độ ( Hương linh - vong linh tên  . . .. pháp danh . . . chi linh), thỉnh lai đáo ( Viên Giác Tự linh đường ) thính pháp văn kinh thọ tài hưởng thực, siêu sanh lạc quốc.
  1. Nhứt tâm 2 :
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh, Ta Bà Giáo Chủ, Tịnh Độ Đạo Sư, Nam Hải Tam Thánh, U Minh Đại Thánh, Thiên Long Bát Bộ, nhất thiết thiện thần, thùy từ tiếp độ (Hương linh- vong linh tên ..., pháp danh... chi linh) thỉnh lai đáo VG Tự  linh đường, thính pháp văn kinh, thọ tài hưởng thực, siêu sanh lạc quốc.
  1. Nhứt tâm 3 :
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh, sông mê rào rạc, sóng tình biển đau, lênh láng lệ mình khóc than, muốn mau thoát khỏi trần gian, hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kim đài, tiếp dẫn ( Hương linh – vong linh tên . . ., pháp danh . . . chi linh ) mời về đây linh đường chùa VG lễ Phật nghe kinh mà giải thoát.
* Duy Na xướng :
Duy nguyện 1 : Nhất linh chơn tánh, nhị vãng lạc bang, tam văn thuyết pháp chi âm, tứ chứng bồ đề chi quả, văn kim sơ thỉnh, nguyện phó linh diên, hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.
Duy nguyện 2 : Tâm không tức Phật liễu ngộ vô sanh, xuất nam kha giấc mộng chi hương, nhập tây phương bảo nghiêm chi độ. Văn kim triệu thỉnh lai phó linh diên, hương hoa thỉnh hương hoa triệu thỉnh.
Duy nguyện 3 : Từ bi vô lượng lân mẫn hữu tình giáng phó đạo tràng, văn kim (sơ thỉnh, nhị thỉnh, tam thỉnh) lai phó linh diên, hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.
* Chủ lễ xướng : Tang chủ (Gia chủ) hiến trà
. Lể hương linh nhị bái. ( 2 lạy )
Phụ mẫu tình thâm chung hữu biệt
Ân tình ( phu thê ) nghĩa trọng giả phân ly
Sanh hà tử thị tổng quy không
Âm phủ dương gian nhứt lý đồng
Sự đại vô thường na tấn tốc
Địa Tạng từ tôn tiếp hương hồn.
( cùng tụng )
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.  ( 3 lần )
* Chủ Lễ xướng : Tang chủ (Gia chủ) hiến trà. Lễ hương linh nhị bái. ( 2 lạy )
Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi
Vô sanh vô tử vô khứ lai
Sanh tử khứ lai đô thị mộng
Bất lao đàn trực đáo Tây Phương.
Dịch
Có sanh có tử có luân hồi
Không sanh không tử không khứ lai
Sanh tử khứ lai đều là mộng
Chẳng nhọc khảy móng tới Tây Phương.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. ( 3 lần )
 
( cùng tụng )
Tam thỉnh hương linh dĩ lai lâm, thọ thử hương hoa phổ cúng dường, hương linh tựu tọa thính kinh văn, diễn kinh văn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay dâng cúng cơm nầy
Sắc, hương, mỹ, vị biến đầy hư không
Thành tâm tha thiết ngưỡng mong
Hương linh nạp thọ, tấc lòng nhớ thương.
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát ma ha tát. ( 3 lần )
( Nếu là mẹ mất thì xướng bài này )
Đây bát cơm đầy nặng ước mong
Mẹ ơi đây ngọc ở đáy lòng
Đây  tình còn đọng trong tâm trí
Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong.
* Biến thực biến thủy chân ngôn cẩn đương trì tụng :
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. ( 3 lần )
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. ( 3 lần )
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )
(Nếu lễ thọ tang thì sái tịnh khăn tang
Xả tang thì đốt khăn tang)
* Chủ Lễ xướng :
Ái hà thiên xích lãng,
Khổ hải vạn trùng ba.
Dục thoát luân hồi khổ,
Tảo cấp niệm Di Đà.
Dịch:
Sông ái như ngàn móc xích
Biển khổ như vạn sóng trùng
Muốn thoát khổ luân hồi
Mau mau niệm Di Đà.
 
( Cùng tụng )
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (Niệm tùy ý)
* Chủ Lễ xướng : Tang chủ (trai chủ) hiến trà. Lễ hương linh nhị bái. ( 2 lạy )
( Cùng tụng )
Ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất, chín phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực, nay con vì hương linh, sám hối ba nghiệp tội, phàm được bao phước thiện, chí tâm nguyện hồi hướng. Nguyện cùng người niệm Phật, vãng sanh nước Cực Lạc, thấy Phật ngộ pháp tánh, phát tâm đại Bồ Đề, đoạn vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, thệ nguyện độ chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.
(Nếu mẹ cha mất thì tụng bài sám này)
Noi gương đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo, lòng càng áo não, nhớ nghĩa thân sanh. Con lớn trưởng thành, mẹ dày gian khổ, ba năm nhủ bộ, chín tháng cưu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ, cậy có công cha, chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lủ, quyết cùng hoàn vũ, phấn đấy nuôi con, giáo dục vuông tròn, đem đường học đạo. Đệ tử ơn sâu chưa báo, hổ phận kém hèn. Giờ nầy quỳ trước đài sen, chí thành cung kính, đạo tràng thanh tịnh, Tăng Bảo trang nghiêm, hoặc thừa tự tứ, hoặc hiện tham thiền, đầy đủ thiện duyên, dũ lòng lân mẫn, hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con, đượm nhuần mưa pháp. Còn tại thế thân tâm an ổn, phát nguyện tu trì. Đã qua đời ác đạo xa lìa, chóng thành Phật quả. Ngưỡng mong các đức Như Lai, khắp cõi hư không,  từ bi gia hộ.
* Vãng sanh quyết định chân ngôn :
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần )
* Chủ lễ xướng :
Nhứt nhơn tác phước,
Thiên nhơn hưởng
Độc thọ hoa khai,
Vạn thọ hương.
Dịch:
Một người làm phước
Ngàn người hưởng
Một cây nở hoa
Vạn cây thơm.
Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau biết còn có nữa hay không
Cuộc đời lúc có, lúc không
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi.
( cùng tụng )
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối bồ tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng dữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo.
Tang chủ (trai chủ) thành tâm lễ hương linh tứ bái. ( 4 lạy )
Tiêu diêu chơn thế giới, an lạc ngồi đài sen, chấp tay hướng về Phật, Như Lai hiện thọ ký. ( 3 hồi tang )
 
NGHI THỨC
HẠ HUYỆT - HỎA TÁNG
 
*Chủ lễ xướng: Gia đình tang chủ bình thân quỳ,  nguyện hương.
* Chủ lễ đọc sớ cầu siêu: Hôm nay ngày..., tại địa chỉ ..., gia đình tang chủ …
* Chủ lễ xướng: Gia đình tang chủ dâng hương, lễ hương linh tứ bái.
* Tụng chú Đại Bi:
* Chủ lễ: Sái tịnh rồi, đọc chú.
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni
đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế,
chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần)
* Chủ lễ xướng: Gia đình tang chủ lễ hương linh tứ bái.
* Chủ lễ niệm: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Sau đó cho hạ huyệt hoặc hỏa táng.
 
 
NGHI THỨC HỘ NIỆM
 
KỲ NGUYỆN
 
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
+ Hôm nay ngày ... tháng ... năm .........
+ Tại địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
+ Đệ tử chúng con pháp danh là .......... hôm nay phát nguyện niệm Phật cầu siêu
+ Hương linh tên . . . . . . . . . . . . . . . . .  pháp danh ……………………………………
+ Sanh ngày ……….., mất ngày ………
+ Hưởng dương (hưởng thọ): …….tuổi
Chúng con phụng thỉnh Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, phụng thỉnh Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phụng thỉnh Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát từ bi phóng quang tiếp độ hương linh nay được an lành nghe kinh niệm Phật, vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà, phát nguyện vãng sanh, nhứt tâm niệm Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sen vàng chín phẩm nở hoa, pháp thân A Di Đà phóng quang tiếp độ.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
 
KHAI THỊ
Có sanh, có tử, có luân hồi
Không Sanh, không tử, không khứ lai
Sanh tử khứ lai đều là mộng
Chẳng nhọc khẩy móng thẳng tới Tây Phương.
 
Nầy chư vong linh lắng nghe! Đức Phật Thích Ca có dạy rằng, hễ có sanh là ắt có tử. Đời người ai sanh ra, cũng không thoát khỏi cái khổ sanh, già, bệnh và chết. Vì thân này do Tứ Đại “đất, nước, gió, lửa” tạo thành, nên thân này giả tạm, rồi phải trả về cho Tứ Đại. Do vậy, sau khi chết đi, con người phải thay hình đổi dạng sang kiếp khác trong ba nẽo sáu đường. Đó là Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.  Do đó, mới nói có sanh tử nên mới có luân hồi. Nếu không có sanh tử thì cũng không có quá khứ, hiện tại và vị lai luôn. Vì chúng sanh tham sân si mà tạo vô lượng nghiệp thiện ác, nên phải bị chúng nó lôi kéo trong lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ mới có thể ra khỏi được. Bậc Đại Giác thấy sanh tử luân hồi như mộng không thật, chỉ vì chúng sanh mê chấp lầm mà thôi. Đức Phật Thích Ca dạy rằng nếu chúng sanh nào muốn thoát luân hồi khổ, thì nhờ bi nguyện và sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Muốn được như vậy thì phải nhứt tâm niệm Phật hiệu Di Đà. Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, thì cùng Phật vãng Tây Phương, nên mới nói “chẳng nhọc khẩy móng là thẳng tới Tây Phương”. Vậy, chư vong linh hãy y giáo phụng hành nhứt tâm niệm Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật! (3 lần)
SÁM HỐI
Con xưa tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Nay đối trước Phật, con xin sám hối
Chúng sanh không số lượng
Thệ nguyện đều độ hết.
Phiền não không cùng tận
Thệ nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết
Thệ nguyện đều tu học.
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện trọn viên thành.
 
Tụng bài sám
Cuộc Hồng Trần
Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán
Kiếp phù sanh tụ tán mấy lâm hồi
Người đời có biết chăng ôi
Thân người tuy có, có rồi hoàn không!
Chiêm bao khéo thấy lạ lùng
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi
Làm cho buồn bã thế ni
Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi?
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô
Khi nào du lịch giang hồ
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài
Khi nào lược giắt trâm cài
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang
Khi nào trau ngọc chuốt vàng
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh
Khi nào mắt đẹp mày thanh
Bây giờ, thấy dạng thấy hình là đâu
Khi nào lên gác xuống lầu
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh
Khi nào liệt liệt oanh oanh
Bây giờ một trận tan tành gió mưa
Khi nào ngựa lọc xe lừa
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng
Khi nào ra trướng vào màn
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa
Khi nào mẹ mẹ cha cha
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng
Khi nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn
Khi nào cháu cháu con con
Bây giờ hai ngã nước non xa vời
Khi nào cốt nhục vẹn mười
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì
Khi nào bạn hữu sum vầy
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu
Cái thân như tấc bóng chiều
Như chùm bọt nước phập phều, ngoài khơi
Xưa ông Bành Tổ sống đời
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu!
Sang mà đến bực Công Hầu
Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng
Nghèo mà đói khát lạnh lùng
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai
Phù du sớm tối một mai
Giàu sang cũng thác, xạt xài cũng vong
Thông minh tài trí anh hùng
Si mê dại dột cũng chung một gò
Biển trần nhiều nỗi gay go
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê
Sự đời nên chán nên chê
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn
Vong hồn ơi, hỡi vong hồn
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa?
Tỉnh rồi một giấc say sưa
Hãy xin niệm Phật mà đưa hồn về
Hồn về Cực Lạc nước kia
Cho xa hang quỉ mà lìa kiếp ma
Nhờ ơn Đức Phật Di Đà
Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn
Quán Âm Bồ Tát vui mừng
Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài
Với cùng Thế Chí các Ngài
Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng
Có bảo cái, có tràng phan
Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây
Có Trời các cõi truy tùy
Có đờn, có trống, rước đi một đường
Rước về đến cảnh Tây Phương
Có ao Thất bảo, có hương ngũ phần
Lưu ly có đất sáng ngần
Ma ni có nước trong tần chảy quanh
Thất trân có bảy lớp thành
Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu
Có ngân các, có kim lầu
Có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe
Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề
Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền
Đã sanh về chín phẩm sen
Mấy tai cũng xẩy, mấy duyên cũng tròn
Phật như thể mẹ tìm con
Con mà gặp mẹ lại còn lo chi
Lầu vàng đài các thiếu gì
Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu
Không ơn, không oán, không sầu
Không già, không chết, có đâu luân hồi
Tánh xưa nay đã tỏ rồi
Gương xưa rày đã lau chùi trần ô
Tu hành phải đợi kiếp mô
Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ
Lựa là phải ngộ thiền cơ
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu
Mấy lời hộ niệm trước sau
Nguyện cho thành Phật mau mau, nữa mà
Phân thân ra khỏi Ta bà
Từ bi tiếp độ những là chúng sanh./.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!  (3 lần)
 
Này hương linh lắng nghe! Nay tôi làm lễ quy y Tam Bảo cho quý vị. Quý vị hãy thành tâm hướng về Tam Bảo, tôi nói sao thì quý vị lặp lại như vậy.
 
QUY Y LINH VÀ SÁM HỐI
Hương linh quy y Phật
Hương linh quy y Pháp
Hương linh quy y Tăng. (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật
Đấng phước trí vẹn toàn.
Hương linh quy y Pháp
Đạo thoát ly tham dục.
Hương linh quy y Tăng,
Bậc tu hành cao tột. (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thiên, thần, quỷ, vật.
Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.
Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y tổn hữu ác đảng. (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật, khỏi đọa địa ngục.
Hương linh quy y Pháp, khỏi đọa ngạ quỷ.
Hương linh quy y Tăng, khỏi đọa bàng sanh. (3 lần)
 
Hương linh quy y Phật rồi.
Hương linh quy y Pháp rồi.
Hương linh quy y Tăng rồi. (3 lần)
 
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra,
Hương linh thảy đều xin sám hối.
(Một mình vị chủ lễ niệm lớn).
Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc
 
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ, tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Nguyện Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự  Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát tiếp độ hương linh.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc
Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hương linh thảy đều xin sám hối.
Nguyện Tây phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh  Đại Hải Chúng Bồ Tát tiếp độ hương linh.
(Đại chúng đồng hòa theo)
Vãng sanh Cực Lạc quốc
 
Tội từ tâm khởi, đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu
Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không
Ấy mới thật đáy lòng chơn sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma ha tát.
(3 lần)
 
+ Chủ lễ xướng kệ và sái tịnh:
Quan Âm Bồ Tát thật nhiệm mầu
Thanh Tịnh Trang Nghiêm nhiều kiếp tu
Khắp xứ người cầu đều toại nguyện
Biển trần qua lại độ chúng sanh.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
 
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẩm, a bát ra để hạ đa xá đa nẳng nẩm, đát điệt tha. Án khư khư, khư hê, khư khê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc xá, để sắc xá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ ta bà ha.(3 lần)
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần)
 
CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị độ bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. ( 3 lần )
 
BÀI PHÁT NGUYỆN
Giờ  này là giờ phút phát nguyện cầu vãng sanh. Vậy tôi nói sao thì quý vị lặp lại như vậy.
- Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
- Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Đệ tử chúng con pháp danh là ... phụng thỉnh mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát từ bi chứng minh lời phát nguyện của chúng con.
+ Phát nguyện sám hối:
Đệ tử chúng con pháp danh là ... chí tâm sám hối, về trước đã tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma ha tát. (đọc 3 lần)
+ Phát nguyện hồi hướng:   
Chúng con xin hồi hướng công đức sám hối này cầu nguyện cửu huyền thất tổ nội ngoại song thân, phụ mẫu thất thế đa sanh, chư oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nhứt tâm niệm Phật vãng sanh Cực Lạc.
+Phát nguyện quy y:
  Đệ tử chúng con pháp danh là ... nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (đọc 3 lần)
+ Phát nguyện vãng sanh:
  Chúng con xin phát nguyện kiếp này là kiếp cuối, đời này là đời cuối, thân này là thân cuối, một đời này của chúng con tha thiết được vãng sanh Tịnh Độ. khi xả báo thân này, chúng con cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Tây Phương Cực Lạc đồng thành Phật đạo. A Di Đà Thế Tôn! Xin thương xót chúng con. A Di Đà Thế Tôn! Xin đừng bỏ chúng con. A Di Đà Thế Tôn! Xin sớm tiếp dẫn chúng con.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (3 lần)
SÁM TÂY PHƯƠNG
Ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhứt, chín phẩm độ chúng sinh, oai đức không cùng cực. Con nay vị Hương Linh, sám hối ba nghiệp tội, phàm được bao phước thiện, chí tâm nguyện hồi hướng, nguyện cùng người niệm Phật, vãng sinh nước Cực Lạc, thấy Phật ngộ pháp tánh, phát tâm Đại Bồ Đề, đoạn vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, thệ nguyện độ chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.
 
KỆ TÁN THÁN PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng
Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh
Ánh hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Qui mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.
 
CÔNG PHU NIỆM PHẬT
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi  A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. (3 xâu chuỗi)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
 
HỒI HƯỚNG
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.
 
PHỤC NGUYỆN
Nam Mô A Di Đà Phật!
        Xe tam thừa lộng lẫy, thuyền Bát Nhã thênh thang, sáu đường dốc ngược đèo ngang, ba cõi sông mê lặn hụp. Thảm nỗi oai khiên, lắm lúc hương linh không đủ phước vãng sanh.
        Ngưỡng nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ, Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thùy từ phóng quang tiếp độ chư vong linh, hương . . . nay được an lành, nghe kinh niệm Phật, vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà, nhất tâm niệm Phật vãng sanh Cực Lạc, sen vàng chín phẩm nở hoa Pháp Thân A Di Đà phóng quang tiếp độ.
 
Tiêu diêu chơn thế giới
An lạc ngồi đài seni
Chấp tay hướng về Phật
Như Lai hiện Thọ ký.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIỜI THIỆU

Quá Trình Xây Dựng Chùa Phật Linh

Kính thưa quý Phật tử xa gần! Người dân Việt Nam chúng ta thường có câu: “Mái Chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”. Thật vậy! Mái chùa là nói lên những nét đặc thù văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Do đó ai nhìn vào mái chùa cũng có thể hiểu được một phần nào...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây